Zasoby wodne - wody podziemne

Najbardziej zagrożone są wody czwartorzędowego piętra wodonośnego w dolinach głównych rzek. Wynika to z faktu istnienia większych skupisk ludności wzdłuż tych dolin, wzmożonego transportu drogowego, lokalizacji skoncentrowanych ognisk zanieczyszczeń, stosowania środków ochrony roślin i nawożenia, stosowania środków do utrzymania przejezdności dróg, przenikania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych kontaktujących się z wodami podziemnymi.

Obszar regionu wodnego Górnej Wisły obejmuje następujące jednostki hydrogeologiczne:

  • Region karpacki - ok. 18 213 km2, co stanowi 40 % powierzchni regionu wodnego  Górnej Wisły (w granicach regionu wodnego  Górnej Wisły znajduje 95% powierzchni regionu karpackiego).Użytkowe piętra wodonośne występują tu w spękanych piaskowcach serii fliszowych wieku trzeciorzędowo-kredowego oraz w dolinnych seriach piaszczysto¬żwirowych wieku czwartorzędowego. Ponad połowa powierzchni regionu jest pozbawiona poziomów wodonośnych o znaczeniu użytkowym.

W obszarze RZGW w Krakowie występuje bogactwo zasobów wód mineralnych.

W obszarze RZGW w Krakowie występują wody termalne, czyli wody podziemne, których temperatura przy wypływie nie jest niższa niż 20ºC.