Kontrola gospodarowania wodami

Ochrona zasobów wodnych wymaga znacznego wysiłku i zrozumienia. Jedną z dróg do respektowania Prawa wodnego – jako podstawowego aktu prawnego regulującego sprawy związane z wodą jest, oprócz edukacji społecznej, systematyczne kontrolowanie i egzekwowanie jego przestrzegania. Pod rządami starej ustawy Prawo wodne z 1974r.  kontrola gospodarki wodnej  wykonywana była w ograniczonym zakresie. Działania pokontrolne sprowadzały się do wniosków, sankcje za naruszenie prawa stanowiły grzywny, które były niskie i rzadko stosowane. Obowiązki i ograniczenia wynikające wprost z prawa lub z decyzji pozwoleń wodnoprawnych nie były przestrzegane. Brak skutecznej kontroli i skutecznego egzekwowania prawa przyczyniały się do jego ignorowania i utrwalenia poczucia bezkarności.